امام حسین (ع): از نشانه های خوش نامی و نیک بختی،
همنشینی با خردمندان است.


شرکت دی آزمون، سالروز شهادت اسوه آزادگی را به شما 
فرهیخته گرامی تسلیت عرض می نماید.